top of page

FMU

Konkursni rad

Javni, otvoreni, jednostepeni, arhitektonskikonkurs za idejno rešenje nove zgradeFakulteta muzičke umetnosti u Beogradu

Godina
2022


Površina
33 000m2


Autori
Dalia Dukanac i Stefan Đorđević

U skladu sa opštim ciljevima transformacije prostora napuštne železničke pruge u zonu Linijskog parka, ovaj projakt teži uspostavljanju novog prostornog i društveno-kulturološkog identiteta Donjeg Dorćola i Beograda uopšte.

Lokacija nove zgrade Fakulteta muzičke umetnosti (FMU) pripada prostornoj celini 5 Linijskog parka, te prirodno čini njegovu ekstenziju i od temelja boji prostorno-programski karakter Fakulteta.

 

Projekat teži brisanju granice između toka Linijskog parka i parcele Fakulteta, te uvođenju parkovskih ambijenata i zelenih oaza u prostorni kompleks Fakulteta. Ova namera uticala je na oblikovanje javnih sadržja FMU-a kao što su koncertne dvorane ili konferencijski programi sa pratećim, manje formalnim sadržajima. Takođe je kreiran niz polu-otvorenih i neformalnih prostora za izvođenje muzike u javnosti koji bi doprineli vidljivosti aktivnosti studenata i drugih izvođača, promociji FMU-a i Univerziteta umetnosti uopšte, kao i integraciji šireg društveno-prostornog okvira u proces oblikovanja novog lokalnog i gradskog identiteta.

 

Pojedinačne koncertne dvorane i sale, zajedno oblikuju sklop paviljonskog karaktera prožet zelenim putanjama, pasažima i pasarelama koje grade niz specifičnih mikro-ambijenata. Splet ovih dinamičnih prostora vodi ka ambijentalnoj kulminaciji u vidu centralnog hola, to jest, atrijuma koji svojom materijalizacijom i artikulacijom svetlosti čini svojevrsnu atrakciju, a dok svojom prostornošću odaje utisak mira i komfora.


U superpoziciji javnim, otvorenim sadržajima nalazi se sveden i racionalan sklop nastavnog bloka Fakulteta.

bottom of page